( )

( ) - 01-07-2008 | www.sotaliraq.com

:
July 1, 2008

1. / 4607

1. ɝ ɝ ɝ SI ..- ɝɝ ɝ.
2.ɝ ɝ ɝɝ ɝ ɝ ɝɝɝ ɝɝ ɝ ɝɝ ɝɝ .
3. ɝ ɝɝ ɝɝ ɝɝ
4. ɝ ɝɝ ɝ.
5.ɝ UN: ɝ ɝɝ ɝ ɝɝɝɝ ɝ ɝ.
6. ɝɝ ɝ ɝ ɝɝ .
7. ɝ ɝɝ ɝ (140) ɝ.
8. . : ɝɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝɝ ɝɝ ޡ ( 2008).
9. ɝ: : ɝ ɝɝ ɝɝ ɝ
10. ɝɝ ɝ: ɝɝɝ ɝɝ 140.
11. ɝѡ ɝ 3.15% ɝɝ.
12. ɝ ɝɝ ɝ ɝɝ ɝ ɝɝɝɝ
ɝ 8 ɝ ɝ ɝ ɝ
ɝ.
13.ɝ- ɝ ɝ: ɝ ɝ ɝ ɝɝ ɝ ɝ ɝ.
14.ɝɝ ɝ 100 ɝ ɝɝ.

2. / 2896

1. : .
2. .
3. ɡ 84% .
4. : .
5. : .
6. .
7. .
8. 6 .
9. : .
10. : ɿ .
11. .
12.. : UN .
13.‮ ‬‮ ‬‮ ‬ ‬ ‬‮ ‬ ‬‮ ‬‮ ‬‮ ‬‮ ‬‮ ‬ ‮ ‬.‮ ‬

3. /757

1. ... .
2.ɝ ɝ ɝ ɝ ɝɝ ɝɝ.
3. ɝ ɝ ɝɝ ɝ.
4. ɝ ɝɝ ɝ ɝ ɝɝ ɝ.
5. ɝɝ ɝ ɝɝ ɝ ɝ.
6. ɝ ɝɝ ɝ ɝɝ ɝ ɝ ɝ.
7. ɝɝ .
8. ɝ ɝɝ .
9. ɝ : ɝ ɝ ɝ ɝ ɝɝ ɝ.
10.ɝ ɝɝ: ɝɝ ɝ ɝ ɝ ɝ ɝɝ.
11..ɝɝ: ɝ ɝ ɝ ɝɝ ɝ ɝ ɝ ɝɝ ɝ ɝ.
12.ɝɝ ɝ ɝɝ ɝɝ ɝ.
13. ɝ: ɝɝ ɝ ɝ .
14. ɝ ɝ ɝ ɝ ɝ.
15. ɝ ɝ ɝ ɝɝɝ ɝɝ ɝɝ ɝɝ ɝ

4. /251

1. 6 .
2. : .
3. 60 .
4. : ASK .
5. 140 .
6. . : .
7. : : .
8. .
9. .
10. : 140 .
: .
11. : .
12. : .
13. : .
14. : ޡ .

5. / 697

1. ... .
2. : : ʿ.
3. .
4. : ... ǡ ǡ ɡ ǡ .
5. : .
6. ǡ .
7. : .
8. : .
.
ɡ ʿ!
9. : ʡ .
10. : ʡ .
:
11. : ɡ .
12. : ʡ .

6. /523

1. ... ... - .
2. ( ): ʓ
3. .
4. (6400)

: ɓ
5. : ʓ.
6. : ʓ.
7. : (18003) .
8. .
9. ɡ
10.. .
11. ǡ ɓ.
12. ɡ
13. : (60%) Ǔ
14. (2008-2007)

7. /128

1. .
2. .
3. " 4. .
5. .
6. : "" .
7. : .
.
8. .
9. .
10. : .
11. ϡ : .
12. .

8. / 70

1. "" .
2. .
3. : .
4. .
5. . : .
6. " " : ... .
7. "" .
8. .
9. ѡ : 140 .
10. .
11. 77 .
12. : .