äæÑí æÇáÐíá - ÞÇÓã ÈáÔÇä ÇáÊãíãí
äæÑí æÇáÐíá


بقلم: ÞÇÓã ÈáÔÇä ÇáÊãíãí - 26-07-2013
ÎáÇá (ÚÒíãÉ ) Úáì Óãß ãÓßæÝ ÌãÚÊ ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ Ýí ÇáããáßÉ ÇáÚÑÇÞíÉ Ýí ÇáÞÑä ÇáãÇÖí äæÑí ÇáÓÚíÏ æÚÏÏ ãä ÇÚÖÇÁ ÇáÍßæãÉ æÇÚíÇä ÇáÈáÏ ÇäÐÇß æÈÚÏ Çä Êã ( ãÏ ÇáÓÝÑÉ) ææÖÚ ÇáãÞÈáÇÊ æ(ÇáÒáÇØÇÊ) ÇáÊí ÇÍÇØÊ ÈÓãßÉ ÚãáÇÞÉ (ãÓßæÝÉ ÓßÝÇ ÈÛÏÇÏíÇ ÃÕíáÇ) ÔÈíå (ÈÓßÝ) ÔÚÈ ãÇ ¿ ! ÍíË ÇáÍÑ ÇáÔÏíÏ æáåíÈ ÇáÇäÝÌÇÑÇÊ æÛíÇÈ ÇáÚÒíÒÉ ÈäÊ ÇáÇÕæá ÇáßåÑÈÇÁ æßËíÑÉ åí ÇáÇãæÑ ( åÐÇ áíÓ ãÌÇá ÍÏíËäÇ ÇáÍÇáí )¡

áäÑÌÚ Çáì (ÇáÚÒíãÉ) ÍíË æÈÚÏ ÙåæÑ ÇáÓãßÉ ÇáãÓßæÝÉ Úáì ÇáãÇÆÏÉ ¡ÞÇã ÇÍÏ ÇáÔÚÑÇÁ ÇáÙÑÝÇÁ ÈÇáÊæÌå äÍæ ÇáÓãßÉ æÇÎÐ ( íÔã) Ðíá ÇáÓãßÉ ¡ ÝÞÇá áå ÇáÈÇÔÇ äæÑí ÇáÓÚíÏ ãÇÐÇ ÊÝÚá íÇ ÔÇÚÑäÇ ¡ ÝÞÇá áå ÇáÔÇÚÑ ÇÑíÏ Çä ÇÚÑÝ åá ÇáÓãßÉ ÝÇÓÏÉ ¡ ÝÞÇá áå äæÑí ÇáÓÚíÏ æáßä íÌÈ Úáíß Çä ÊÔã ÑÃÓ ÇáÓãßÉ æáíÓ ÐíáåÇ ¡ ÝäÙÑ ÇáÔÇÚÑ ÇáÙÑíÝ Çáì äæÑí ÇáÓÚíÏ æÇÔÇÑ ÈíÏå Çáíå ÞÇÆáÇ ÇäÇ ãÊÃßÏ ãä Çä ÇáÑÃÓ ÝÇÓÏ¡ æáßä ÎæÝí Úáì ÇáÐíá Çä íÝÓÏ .

åÐå (ÇáÍÑßÉ) ÇáÙÑíÝÉ ¡ ÇáÊí ÞÇã ÈåÇ ÇáÔÇÚÑ ÇáÙÑíÝ ¡ áã Êßä ÍÑßÉ ÚÈËíÉ ¡æáã Êßä ÍÑßÉ ãä ÇÌá ÇáÖÍß ¡ Èá åí ÍßãÉ æßáÇã æäÞÏ ÚãíÞ ¡ æÌå Çáì ÑÃÓ ÇáÍßæãÉ ÇäÐÇß ¡ æÇÚÊÞÏ Çä ÇáÔÇÚÑ ÇáÙÑíÝ íÏÑß ÌíÏÇ ãÇåæ ÝÇÚá ¡ æÈÚÈÇÑÉ ÇÏÞ Çä ÇáÔÇÚÑ ÇÑÇÏ Çä íÞæá ãä ÎáÇá ÍÑßÊå åÐå Çä ÇáØÈÞÉ ÇáÍÇßãÉ ÏÇÆãÇ ÊÚÊÈÑ äÝÓåÇ (ÇáÑÃÓ) ¡æÈÇÞí ÇÈäÇÁ ÇáÔÚÈ ÚÈÇÑÉ Úä ( Ðíá) ¡ æáßä ÝÇÊ Úáì ÇáßËíÑ Çä ÇáÐíá åæ ÃÓÇÓ ÍíÇÉ ÇáÑÃÓ ¡áÃä Ãí ÃÔßÇá Çæ ÝÓÇÏ Ýí ÇáÐíá ¡ ÓíÄÏí Çáì ÇÖØÑÇÈ æÎáá Ýí ÍÑßÉ æÍíÇÉ ÇáÓãßÉ Ïæä ÇÏäì Ôß ¡ áÃä ÇáÐíá åæ ÇáãÍÑß ÇáÍÞíÞí áÊæÌå æÓÈÇÍÉ ÇáÓãßÉ ÈÇãÇä ¡æÇáÐíá åæ ãä íÌÚá ÇáÓãßÉ ãÓíØÑÉ Úáì ÇáÇãæÑ ¡ æÇä ÇáÑÃÓ áÇÎíÑ Ýíå Ïæä ÇáÐíá ¡ áÐáß äÊãäì Çä íßæä (ÇáÐíá ) ÈÎíÑ æÛíÑ ÝÇÓÏ ¡ áÃäå ÈÝÓÇÏå ( áÇÓÇãÍ Çááå) ÓæÝ ÊÝÓÏ ßá ÇáÇãæÑ æ ÊÕÇÈ ÈÇáÔáá æÊßæä ÇáÍíÇÉ ( ãÚáæáÉ) ¡ áÐáß ÚáíäÇ Çä äÚÑÝ ÏÇÆãÇ æÇÈÏÇ Çä ÎØÑ ÝÓÇÏ ÇáÓãßÉ íßãä Ýí ÝÓÇÏ ÐíáåÇ ...
ÇáÈÇÍË æÇáÇÚáÇãí : ÞÇÓã ÈáÔÇä ÇáÊãíãíAdvertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google