ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ÇáåæáäÏíÉ ÊÑÝÖ ØáÈ áÇÌìÁ ÚÑÇÞí áÃäå áã íÊÞÏã ÈØáÈ .... - ÝÇÖá ÇáÍÓæäí
ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ÇáåæáäÏíÉ ÊÑÝÖ ØáÈ áÇÌìÁ ÚÑÇÞí áÃäå áã íÊÞÏã ÈØáÈ ....


بقلم: ÝÇÖá ÇáÍÓæäí - 11-08-2013
ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ÇáåæáäÏíÉ ÊÑÝÖ ØáÈ áÇÌìÁ ÚÑÇÞí áÃäå áã íÊÞÏã ÈØáÈ ÍãÇíÉ ãä ÇáãíáíÔíÇÊ Çáì ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ-

åÐå ÇáÞÖíÉ ÊÎÕ ØÇáÈ áÌæÁ ÚÑÇÞí ÞÏã ØÇáÈÇ ááÌæÁ Ýí åæáäÏÇ æáßä æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ ÇáåæáäÏíÉ ÑÝÖÊ ØáÈå. åÐÇ ÇááÇÌìÁ ÞÏã ØáÈ ÃÓÊÆäÇÝ Çáì ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ Ýí ãÞÇØÚÊÉ ÍíË ÃäÕÝÊå åÐå ÇáãÍßãÉ æÊã ÞÈæá ÇáØÚä ÇáãÞÏã ãä ãÍÇãí åÐÇ ÇááÇÌíÁ æÍßãÊ ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ áÕÇáÍå. æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ ÇáåæáäÏíÉ ÞÏãÊ ØÚäÇ áÏì ÇáãÍßãÉ ÇáåæáäÏíÉ ÇáÚáíÇ ÖÏ ÞÑÇÑ ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ. ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ÇáåæáäÏíÉ ÞÈáÊ ÇáØÚä ÇáãÞÏã ãä ÞÈá æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ æÍßãÊ áÕÇáÍ æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ æÃáÛÊ Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ. åÐÇ ÇáÍßã åæ áíÓ Ýí ÕÇáÍ ßËíÑ ãä ØáÈÇÊ ÇááÌæÁ ÇáÊí ÞÏãåÇ æÓíÞÏãåÇ ÇááÇÌÆæä ÇáÚÑÇÞííä Ýí åæáäÏÇ.

ÇáÞÓã ÇáÃÏÇÑí ãä ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ( ãÌáÓ ÇáæáÇíÇÊ ) ÇáåæáäÏíÉ

ÇáÞÖíÉ 20344/11 (ÓáØÇÊ ÇáÍãÇíÉ-ÇáÚÑÇÞ )

ÇáÞÓã ÇáÃÏÇÑí ááãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ( ãÌáÓ ÇáæáÇíÇÊ ) ÇáåæáäÏíÉ ÃÕÏÑ ÍßãÇ ÌÏíÏÇ ÈÊÇÑíÎ 8 ÊãæÒ 2013 ÝíãÇ íÎÕ ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ æßãÇ åæ ÇáÍÇá Ýí ÇáÍßã ÇáÓÇÈÞ Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ æ ÇáÕÇÏÑ Ýí ÔåÑ ÃíÇÑ2011 ÈÃäå áíÓ ãÈÏÆíÇ ÚÏíã ÇáÝÇÆÏÉ (ÛíÑ ãÌÏíÇ ) Ãæ ÎØÑÇ Ãä íÞæã ÇáÔÎÕ ÇáãåÏÏ ãä ÞÈá ÇáãáíÔíÇÊ ÇáãÓáÍÉ ÈÊÞÏíã ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä åÐå ÇáãáíÔíÇÊ Çáì ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ.

åÐÇ ÇáÍßã ÇáÌÏíÏ Êã ÇÕÏÇÑå ãä ÞÈá ÇáÞÖÇÉ ÇáÆáÇËÉ ÇáÓÇÏÉ (ÊÑæÓ ÝÇíß ,ÈæÑ ãÇä ,ÝÇäÏíÑ Ýíá ).

Ýí ÞÖÇíÇ ÇááÌæÁ ÇáÊí íÓÊÏÚì ÝíåÇ ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÝÃä åÐÇ ÇáÍßã åæ áíÓ ÈÕÇáÍ Êáß ÇáÞÖÇíÇ æáßã ãä ÇáãÝíÏ æÇáãäØÞí ÇáÃÓÊÝÇÏÉ ãä ÈÇÞí ÇáãÚáæãÇÊ ÇáÍÏíËÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÈáÏ (ÇáÚÑÇÞ) , æÇáÊí ÊÈíä æÊÙåÑ Çä åäÇß ÊÓáá ßÈíÑ ááãáíÔíÇÊ Ýí ÌåÇÒ ÇáÔÑØÉ æÇáÃÌåÒÉ ÇáÃãäíÉ ÇáÃÎÑì æÈÇáÊÇáí ÈíÇä æÊÎáíá ßíÝ ÐåÈ åÐÇ ÇáÍßã Ýí ÊÞíãíå áåÐå ÇáÃãæÑ.

ÇáäÞÇØ ÇáãåãÉ Ýí åÐÇ ÇáÍßã

1- ÇáØÚä ÇáÐí ÞÏãÊå æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ ÇáåæáäÏíÉ áÏì ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ÖÏ ÞÑÇÑ ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ ÇáÕÇÏÑ Ýí 28 ÃÈ 2012 Ýí ÇáÞÖíÉ 20344/11 ÞÏ ÞÈá æÃÓÞØ Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ.

2-ÇáÊåÏíÏÇÊ ãä ÞÈá ÌíÔ ÇáãåÏí Ýí ãÏíäÉ ÇáÈÕÑÉ åí ÊåÏíÏåÊ ÍÞíÞí æÐÇÊ ãÕÏÇÞíÉ æáßä ÇáãÏÚí ( ØÇáÈ ÇááÌæÁ ) Ýí åÐå ÇáÞÖíÉ áã íØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÖÏ åÐå ÇáÊåÏíÏÇÊ.

3-ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ ßÇäÊ ÞÏ ÞÑÑÊ ÈÃäå ÈÔßá ÚÇã ÝÃä ÇáÍãÇíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ ããßäÉ.æÈÇáäÓÈÉ áåÐå ÇáäÞØÉ ÝÃä ØÇáÈ ÇááÌæÁ ( ÇáãÏÚí ) áã íÞÏã ØÚäÇ áÏì ÇáãÍßãÉ ÇáÚÇáíÇ ÖÏ åÐÇ ÇáãæÖæÚ áÐáß ÝÃä åÐÇ ÇáãæÖæÚ ( ÇáÍãÇíÉ) ÇÕÈÍ ÞÇäæäíÇ ËÇÈÊÇ.áÐáß ÈÇáäÓÈÉ áØÇáÈ ÇááÌæÁ åÐÇ ÇÕÈÍ ãä ÛíÑ ãÚäì ÇáÞæá Ãä ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ íÔßá ÎØÑÇ Ãæ ÛíÑ ãÌÏíÇ ( äÇÝÚÇ ) .

4-æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ Ýí ØÚäåÇ ÇáãÞÏã Çáì ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ÇáåæáäÏíÉ ßÇäÊ ÞÏ ÐßÑÊ ÈÃä ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ áæ ÊÞÏã Èå ØÇáÈ ÇááÌæÁ á íÔßá ÎØÑÇ Úáíå Ãæåæ ÛíÑ äÇÝÚÇ. ÇáãÍßãÉ ÇáÌÒÆíÉ ßÇäÊ ÞÏ ÞÑÑÊ ÈÃä æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ áã ÊÊæÕá Çáì åÐÇ ÇáÃÓÊäÊÇÌ Çáà ãä ÎáÇá ÇáÈÍË æÇáÏÑÇÓÉ . ÇáÞÓã ÇáÃÏÇÑí Ýí ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ áÇíÊÝÞ Ýí åÐå ÇáäÞØÉ ãÚ ãæÞÝ ÇáãÏÚí ( ØÇáÈ ÇááÌæÁ ) æíÊÝÞ ãÚ ãæÞÝ æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ ( ÇáÏæáÉ ) .

5- Ãä ÏÑÌÉ ÝÚÇáíÉ ÇáÍãÇíÉ ÛíÑ ÇáËÇÈÊÉ ÇáÊí ÓÊÞÏã ÍÓÈ ÑÃí ÇáÞÓã ÇáÃÏÇÑí ááãÍßãÉ ÇáÚáíÇ áÇ íÚäí Ýí ÇáÍÞíÞÉ Ãä åäÇß ÍãÇíÉ áã ÊÞÏã. æåÐÇ ÇáãæÖÚ ßÇä ÞÏ ÚæáÌ Ýí Íßã ÓÇÈÞ ááÞÓã ÇáÃÏÇÑí ááãÍßãÉ ÇáÚáíÇ Ýí Íßãå ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ ÃíÇÑ 2011 Ýí ÇáÞÖíÉ 1 / 200909548.

6- Ýí Ðáß ÇáÍßã ßÇä ÞÏ ÃÚÊÈÑ ÃíÖÇ ÈÃä ÇáãÚáæãÇÊ ÇáæÇÑÏÉ Ýí ÇáÊÞÇÑíÑ ÇáÍßæãíÉ ÇáåæáäÏíÉ ÇáÑÓãíÉ Úä Úä ÇáÚÑÇÞ ááÝÊÑÉ ãÇ Èíä ÍÒíÑÇä 2008 æÃíÇÑ 2009 Ýí ÇáÌÒÁ ÇáÎÇÕ ÈÇáãáíÔíÇÊ æÇáÊí ßÇä ãä ÈíäåÇ ÌíÔ ÇáãåÏí, æÇáÊí ÊÓááÊ ßáíÇ Ãæ ÌÒÆíÇ Ýí ÞæÇÊ ÇáÔÑØÉ ÇáãÍáíÉ áãÏíäÉ ÇáÈÕÑÉ áÇíÄÏí Çáì ÇáÃÓÊäÊÇÌ ÈÃä ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ íÔßá ÎØÑÇ Úáì ØÇáÈå Ãæ íäÙÑ Çáíå ãÈÏÆíÇÚáíå ÈÃäå ÚÏíã ÇáÌÏæì æÇáÝÇÆÏÉ.

ÃáÊÞÇÑíÑ ÇáÍßæãíÉ ÇáåæáäÏíÉ ÇáÑÓãíÉ ááÝÊÑÉ ãÇÈíä ÊÔÑíä ÇáÃæá ( ÃßÊæÈÑ ) 2010 æßÇäæä ÇáÃæá (ÏíÓãÈÑ ) 2011 ÊÔíÑ Çáì Ðáß ÈÔßá ÃÞá.ÇáÊÞÑíÑ ÇáÍßæãí ÇáåæáäÏí ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ ÔåÑ ßÇäæä ÇáÃæá ( ÏíÓãÈÑ ) 2011 áÇíÔíÑ ãØáÞÇ Çáì ÊÓÑÈ ÇáãáíÔíÇÊ Ýí ÞæÇÊ ÇáÔÑØÉ ÇáãÍáíÉ.

ÈÇáÃÖÇÝÉ Çáì Ðáß ÝÃäå ãä Çáãåã ÇáÃÔÇÑÉ Çáì Ãä åÐÇ ÇáÊÓáá íÎÕ ÞæÇÊ ÇáÔÑØÉ ÇáãÍáíÉ Úáì äØÇÞ ãÍáí.ßÐáß ÝÃäå ÈÃãßÇä ØÇáÈ ÇááÌæÁ åÐÇ ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÃãäíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáÚÇáíÇ ÇáÃÎÑì .

7-Ãä ØáÈ ÇáØÚä ÇáãÞÏã ãä ÞÈá æÒÇÑÉ ÇáåÌÑÉ æÇááÌæÁ áÏì ÇáãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ÞÏã Êã ÞÈæáå æÇáÍßã áÕÇáÍå.

ãÇÐÇ íÚäí åÐÇ Ýí ÞÖÇíÇ ÇááÌæÁ

åäÇß ÈÚÖ ÇáäÞÇØ ÇáÊí íãßä ÇáÊØÑÞ ÇáíåÇ æÇáÊí áÇÊÊÝÞ ãÚ åÐÇ ÇáÍßã

1- ÕÍíÍ Ãäå Ýí ÇáÊÞÑíÑ ÇáÍßæãí ÇáÕÇÏÑ ( ÇáåæáäÏí ) ÈÊÇÑíÎ ÔåÑ ßÇäæä ÇáÃæá( ÏíÓãÈÑ ) 2011 áÇÊæÌÏ ÃÔÇÑÉ ãØáÞÇ Çáì ÊÓáá ÇáãáíÔíÇÊ Ýí ÞæÇÊ ÇáÔÑØÉ ÇáãÍáíÉ .áßä Ýí åÐÇ ÇáÊÞÑíÑ íæÌÏ ãÇíáí:

"ÇáãæÇØäæä Ýí ÇáÚÑÇÞ æ ÈÔßá Úãáí áÇ íãßäåã ÏÇÆãÇ æ ÈÔßá ÝÚáí ÊÞÏíã ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ãÇÚÏÇ Ýí ÃÞáíã ßÑÏÓÊÇä ÇáÚÑÇÞ ( ÔãÇá ÇáÚÑÇÞ ) ÇáÎÇÖÚ áÓáØÇÊ ÍßæãÉ ÃÞáíã ßÑÏÓÊÇä ÇáÚÑÇÞ, æÐáß ÈÓÈ ÚÏã ÃÓÊÞáÇáíÉ ( ÓíÇÏÉ ) ÇáÞÖÇÁ,ÇáØÇÆÝíÉ æÇáÞÈáíÉ ,ÇáÃäÞÓÇãÇÊ,ÃäÊÔÇÑ ÇáÝÓÇÏ æÊÓáá ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáãÓáÍÉ ÏÇÎá ÇáÏæÇÆÑ ÇáÃãäíÉ ( ÓáØÇÊ ÇáÃãä)" . ÈÇáÃÔÇÑÉ Çáì åÐÇ íÈÏæ Ãä ÊÓáá ÇáãáíÔíÇÊ ÇáãÓáÍÉ ÏÇÎá ÇáÏæÇÆÑ ÇáÃãäíÉ åæ ÃæÓÚ ããÇ ÐßÑå åÐÇ ÇáÞÓã ( ÇáÃÏÇÑí ááãÍßãÉ ÇáÚáíÇ ) ÈÃÚÊãÇÏå Úáì ÇáÊÞÇÑíÑ ÇáÑÓãíÉ ÇáÓÇÈÞÉ.

2- ÈÇáÃÚÊãÇÏ Úáì ÇáãÚáæãÇÊ ÇáÐí ÐßÑåÇ ÇáÊÞÑíÑ ÇáÍßæãí ÇáÑÓãí Ýí ÔåÑ ÊÔÑíä ÇáËÇäí ( äæÝãÈÑ ) 2012 æßÐáß ãÚáæãÇÊ ÇáÈáÏ ÇáÃÎÑì íÙåÑ ÈÃä ÊÃËíÑ ÌíÔ ÇáãåÏí åæ ÃßÈÑ ãä ßæäå ÊÃËíÑÇ ÝÞØ Úáì ÞæÇÊ ÇáÔÑØÉ ÇáãÍáíÉ .ÐßÑ ÇáÊÞÑíÑ ÇáÍßæãí ÇáÑÓãí ÇáÕÇÏÑ Ýí ÔåÑ ÊÔÑíä ÇáËÇäí ( äæÝãÈÑ ) 2012 ÈÃä ãÞÊÏì ÇáÕÏÑ (ÞÇÆÏ ÌíÔ ÇáãåÏí ) ãÚ ÍÒÈå ÇáÊíÇÑ ÇáÕÏÑí åæ ÌÒÁ ãä ÇáÍßæãÉ ÇáÃÊÍÇÏíÉ æåäÇß ËãÇäíÉ æÒÇÑÇÊ ÊÏÇÑ ãä ÞÈá æÒÑÇÁ ÊÇÈÚíä ááÊíÇÑ ÇáÕÏÑí.

ÈÇáÃÖÇÝÉ Çáì Ðáß ÝÃä ÃÚÖÇÁ ãä ÌíÔ ÇáãåÏí ßÇä ÞÏ Êã ÏãÌåã Ýí ÇáÃÌåÒÉ ÇáÃãäíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ.

Ýí ÇáÍÇÔíÉ 103 ãä ÇáÊÞÑíÑÃÔÇÑÉ Çáì Ãäå Ýí ÇáÚÑÇÞ ÇáãÑßÒí ( ÚÏì ÃÞáíã ßÑÏÓÊÇä ÇáÚÑÇÞ ) íæÌÏ 145,000 ãÓáÍÇ åã ÎÇÑÌ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÃãäíÉ æáßäåã ÊÇÈÚííä Çáì æÒÇÑÇÊ ãÎÊáÝÉ ãä ÖãäåÇ æÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ.

ÇáãáíÔíÇÊ ÇáÊÇÈÚÉ ááÊíÇÑ ÇáÕÏÑí æãäÙãÉ ÈÏÑ áÏíåãÇ ÊÃËíÑ Úáì ÇáÍßæãÉ ãä ÎáÇá äÝæÐåãÇ ÇáÓíÇÓí .ßÐáß ÐßÑ åÐÇ ÇáÊÞÑíÑ ÇáÑÓãí ÇáÍßæãí Ãäå åäÇß ßËíÑ ãä ÝÑÞ ÇáãæÊ ÇáãÎÊáÝÉ ÇáÚÇãáÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ æÇáÊí ãä Èíä ÃãæÑ ÃÎÑì ÓÊßæä ãÑÊÈØÉ ÈÌíÔ ÇáãåÏí ÇáãæÇáí áãÞÊÏì ÇáÕÏÑ.

ÊÞÑíÑ ÇáÎÈíÑ ÑíÈæÇÑ ÝÇÊÍ ÇáÕÇÏÑ Ýí ÔåÑ ßÇäæä ÇáËÇäí áÓäÉ 2013 íÔíÑ Çáì ÌíÔ ÇáãåÏí íÚãá Ýí ÇáÃÌåÒÉ ÇáÃãäíÉ ÇáÍßæãíÉ ãäÐ ÓäæÇÊ ØæíáÉ. æßÐáß íÔíÑ ÇáÊÞÑíÑ Çáì Ãä ÃÚÖÇÁ ÌíÔ ÇáãåÏí íÚãáæä Ýí ÃÌåÒÉ ÇáÔÑØÉ æåã íÔÇÑßæä Ýí ÚãáíÇÊ ÇáÃÚÊÞÇá ÇáÊÚÓÝíÉ æßÐáß ÇáÃÎÊØÇÝÇÊ .

ÃÓÊäÇÏÇ Çáì ÊÞÑíÑ ÇáÎÈíÑ ÑíÈæÇÑ ÝÇÊÍ ÇáÕÇÏÑ Ýí ÚÇã 2010 ÝÃä ÌíÔ ÇáãåÏí ßÇä íÓÊÎÏã ãæÇÑÏ ÇáÔÑØÉ æÍÑÓ ÇáÍÏæÏ æÇáÎÏãÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ æÐáß ãä ÎáÇá äÝæÐåã ÇáÓíÇÓí.

3-ØÈÞÇ ááãÈÇÏìÁ ÇáÊæÌíåíÉ ááãäÏæÈíÉ ÇáÓÇãíÉ áÔÆæä ÇááÇÌÆíä ÇáÊÇÈÚÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áÔåÑ ÃíÇÑ ( ãÇí ) 2012 ÝÃä ÇáÍãÇíÉ ÇáÍßæãíÉ Ýí ßËíÑ ãä ÇáÍÇáÇÊ ãä ÛíÑ ÇáãÑÌÍ ÑÄíÊåÇ äÙÑÇ áãÍÏæÏíÉ ÃãßÇäíÇÊ ÇáÍßæãÉ æÇáËÛÑÇÊ ÇáÃãäíÉ ÇáÍÇÕáÉ ÈÓÈÈ ÇáÝÓÇÏ ÇáãÇáí æÊÓáá ÇáãÓáÍíä.

ÚÏã ØáÈ ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÓáØÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÍÓÈ ÇáãÈÇÏìÁ ÇáÊæÌíåíÉ ááãäÏæÈíÉ ÇáÓÇãíÉ áÔÆæä ÇááÇÌÆíä ÇáÊÇÈÚÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ áÓäÉ 2009 íÌÈ Ãä áÇíäÙÑ Çáíå ÈÃäå ÇáÓÈÈ ÇáæÍíÏ ááÃÓÊäÊÇÌ ÈÃä ØáÈ ÇááÌæÁ ÛíÑ ãÕÏÇÞí æÈÇáÊÇáí íÑÝÖ åÐÇ ÇáØáÈ.
ÝÇÖá ÇáÍÓæäí

ÇáãÄÓÓÉ ÇáËÞÇÝíÉ æÇáÃÌÊãÇÚíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÈÇÑßÓÊÇÏ-åíÑáä

[email protected]

[email protected]

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

(mrs. Troostwijk, Borman en Van der Wiel)

8 juli 2013, 201209258/1

[Irak; bescherming autoriteiten]

De Afdeling oordeelt, net als in een eerdere uitspraak uit mei 2011, dat het niet bij

voorbaat zinloos of gevaarlijk is om bescherming te vragen aan de autoriteiten in Irak.

Voor zaken waarin het inroepen van bescherming wordt tegengeworpen is het zinvol

om de meest recente landeninformatie in te brengen, waaruit een grotere infiltratie van

milities binnen politie en veiligheidsorganisaties blijkt dan waar in de uitspraak vanuit

is gegaan.

Belangrijkste punten

• Hoger beroep van de staatssecretaris tegen de uitspraak van 28 augustus 2012 in

zaak nr. 11/20344.

• De bedreiging door het Mehdi-leger in Basra is geloofwaardig, maar hij heeft geen

bescherming ingeroepen van de autoriteiten.

• De rechtbank had geoordeeld dat er in het algemeen bescherming mogelijk is in Irak.

De asielzoeker heeft hiertegen geen hoger beroep ingesteld, dus dat staat in rechte

vast. Het is dan aan de asielzoeker om aannemelijk te maken dat het in zijn geval bij

voorbaat zinloos of gevaarlijk is.

• De staatssecretaris had geoordeeld dat hij niet aannemelijk had gemaakt dat het

vragen van bescherming bij de autoriteiten gevaarlijk of bij voorbaat zinloos was. De

rechtbank oordeelde dat de staatssecretaris zich niet zonder nader onderzoek op dat

standpunt had mogen stellen. De Afdeling is het daar niet mee eens en volgt het

standpunt van de staatssecretaris.

• Dat de mate van effectiviteit van de geboden bescherming niet vaststaat, behoeft

volgens de Afdeling niet met zich mee te brengen dat in feite geen bescherming

wordt geboden. Dit was al overwogen in een eerdere uitspraak van de Afdeling uit

mei 2011 (200909548/1).

• In die uitspraak was ook al overwogen dat het feit dat in de ambtsberichten van juni

2008 en mei 2009 melding wordt gemaakt van milities, waaronder het Mehdi-leger,

die al dan niet gedeeltelijk in de provinciale politiemachten in Basra waren

geïnfiltreerd, niet leiden tot het oordeel dat een verzoek om bescherming voor de

vreemdeling gevaarlijk dan wel bij voorbaat zinloos moet worden geacht. De

ambtsberichten van oktober 2010 en december 2011 leiden daartoe evenmin. Het

ambtsbericht van december 2011 maakt zelfs helemaal geen melding meer van

infiltratie van milities in de provinciale politiemachten. Bovendien is nog van belang

dat het om een deel van de politiemacht (de provinciale) gaat. Hij had ook bij andere,

hogere Iraakse veiligheidsorganisaties bescherming kunnen vragen.

Het hoger beroep van de staatssecretaris is gegrond.

Betekenis voor de asielpraktijk

Er zijn wel enkele punten in te brengen tegen deze uitspraak:

• Weliswaar wordt in het ambtsbericht uit 2011 geen melding meer gemaakt van

infiltratie van milities in de provinciale politiemachten. Wel staat er het volgende:

“Burgers in Irak, met uitzondering van de KRG-regio kunnen in de praktijk niet altijd

effectief een beroep doen op de Iraakse veiligheidsorganisaties voor bescherming,

vanwege het gebrekkig functioneren van de rechtsstaat, sektarische en tribale

verdeeldheid, wijdverbreide corruptie en infiltratie van gewapende groeperingen in de

veiligheidsorganisaties.” Dit lijkt er eerder op te duiden dat de infiltratie breder is dan

aangenomen door de Afdeling op basis van eerdere ambtsberichten.

• Uit informatie uit het laatste ambtsbericht van november 2012 en overige

landeninformatie blijkt dat de invloed van het Mehdi-leger groter is dan alleen bij de

provinciale politiemacht. Zo meldt het ambtsbericht over Irak van november 2012 dat

Moqtada Al- Sadr (leider Mehdi) met zijn partij Sadr-Trend deel uitmaakt van de

federale regering en dat acht ministeries geleid worden door een minister van Sadr-

Trend. Leden van het Mehdi-leger zouden bovendien geïntegreerd zijn in de Iraakse

veiligheidsdiensten. In voetnoot 103 staat dat er enerzijds naar verluidt in Centraal-

Irak buiten de genoemde veiligheidsorganisaties circa 145.000 gewapende personen

‘in dienst’ zijn van diverse ministeries, waaronder het ministerie van Binnenlandse

Zaken. Milities van Sadristen en Badristen hebben anderzijds via politieke lijnen

invloed in de regering. Verder meldt het ambtsbericht dat er in Irak verschillende

doodseskaders opereren, die onder andere gelieerd zouden zijn aan het Mehdi-leger,

loyaal aan Moqtada Al Sadr. Een expertrapport van Rebwar Fatah uit januari 2013

meldt dat het Mehdi-leger al vele jaren leden binnen de veiligheidsdiensten van de

overheid heeft. Ook wordt over leden van het Mehdi-leger gezegd dat zij bij de

Iraakse politie zitten en zich inlaten met willekeurige arrestaties en kidnappings.

Volgens een rapport van Rebwar Fatah uit 2010

• Volgens de UNHCR guidelines uit mei 2012 is overheidsbescherming in de meeste

gevallen onwaarschijnlijk gezien de beperkte capaciteit van de overheid en de

kwetsbaarheid van veiligheidsdiensten voor corruptie en infiltratie door militanten. Het

niet inroepen van overheidsbescherming zou volgens de UNHCR Guidelines uit 2009

niet de enige reden mogen zijn om asielverzoeken ongeloofwaardig te achten of af te

wijzen.

Bron:

UPdate 2013 nr. 31; jaargang 19; 7 augustus 2013 pagina 4/13

VluchtelingenWerk NederlandAdvertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google