ÇáÞÇÆãÉ 102 ÞÇÆãÉ ÔÚÈ ßÑÏÓÊÇä - ÚÈÏ ÇáåÇÏí ãåÏí
ÇáÞÇÆãÉ 102 ÞÇÆãÉ ÔÚÈ ßÑÏÓÊÇä


بقلم: ÚÈÏ ÇáåÇÏí ãåÏí - 01-09-2013
ÅäØáÞÊ Ýí ÇÞáíã ßÑÏÓÊÇä ÇáÍãáÇÊ ÇáÏÚÇÆíÉ áÇäÊÎÇÈ ÈÑáãÇä ßÑÏÓÊÇä ÇáãÞÑÑ ÇÌÑÇÁå Ýí 21 Ãíáæá 2013 ¡ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ åÐå ÊÚÈíÑ ÍÞíÞí Úä ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáÊí íäÔÏåÇ ÔÚÈ ßÑÏÓÊÇä¡ æåí ÝÕá Ííæí æÇÓÇÓí Ýí ÇáäÖÇá ÇáÏíãÞÑÇØí ¡æÝí åÐå ÇáÇÌæÇÁ ÇáÊí ÊÔåÏåÇ ßÑÏÓÊÇä åäÇß ØãæÍÇÊ íÊãäì ÇáãæÇØä ÊÍÞíÞåÇ Ýí ÇÓÊßãÇá áÍáÞÉ ÇáÇäÌÇÒÇÊ ÇáÊí ÊÍÞÞÊ ãäÐ ÇäÊÎÇÈ Çæá ÈÑáãÇä Ýí ßÑÏÓÊÇä¡ ãÇíáÝÊ ÇáÇäÊÈÇå Ýí åÐÇ ÇáÚÑÓ ÇáÏíãÞÑÇØí åæ ÛíÇÈ ãåäÏÓ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ãÇã ÌáÇá ÇáÇãíä ÇáÚÇã ááÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí ¡ÛÇÆÈ ÈÌÓÏå æÍÇÖÑ ÈÇÝßÇÑå æÊæÌåÇÊå ÇáÊí ßÇäÊ æãÇÊÒÇá ÊÍÏÏ ãÓíÑÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí ¡ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí íÔÇÑß Ýí ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ È 100 ãÑÔÍ æåã íÍãáæä åãæã ÇáãæÇØäíä æíÓÚæä áÊÍÞíÞ ãØÇáÈåã æÝÞ ãÇ ÑÓãå ãÇã ÌáÇá ÎáÇá ãÓíÑÊå ÇáäÖÇáíÉ. ÞÇÆãÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí 102 ÇÕÈÍÊ Çáíæã ÞÇÆãÉ ÇáÇÓÊÞØÇÈ ÇáÇæáì ÌãÇåíÑíÇ¡ æÐáß áãÚÑÝÉ ÇáÊÇÑíÎ ÇáäÖÇáí áåÐÇ ÇáÍÒÈ ÇáßÈíÑ ÇáÐí ÇÕÈÍ ÐÇ ËÞá ßÈíÑ áíÓ Úáì ÇáÓÇÍÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÝÞØ Èá ÊÌÇæÒ Ðáß ÈßËíÑ ÇÞáíãíÇ æÚÇáãíÇ áãÇ íÊãÊÚ Èå ãä äÙÑÉ ËÇÞÈÉ ááÊÚÇãá ãÚ ÇáæÇÞÚ ÈÚíÏÇ Úä ÇáÔÚÇÑÇÊ ßãÇ íÝÚáåÇ ÇáÇÎÑæä ¡ãÑÔÍæ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí íÚáãæä æíÚÑÝæä ÌíÏÇ ÇáÊÍÏíÇÊ Úáì ÇáÓÇÍÉ ÇáÊí ÊäÊÙÑåã ¡æÌãÇåíÑ ßÑÏÓÊÇä ÊÚáã áÇÇÍÏ ÛíÑ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí íÊãßä ãä ãæÇÌåÊåÇ æÊÌÇæÒåÇ ÓæÇÁ Êáß ÇáãæÌæÏÉ Úáì ÇáÓÇÍÊíä ÇáÚÑÇÞíÉ æÇáßÑÏÓÊÇäíÉ Çæ ÇáÇÞáíãíÉ ãäåÇ ¡áÐÇ ÇáãÓÄæáíÇÊ ÇáãáÞÇÉ Úáì ÚÇÊÞåã ßÈíÑÉ ÌÏÇ æåã Çåá áÐáß áÇäåã ãä ãÏÑÓÉ ÌáÇá ØÇáÈÇäí æÇáÐí ÇÓãå íßæä ÇßÈÑ ÏÇÚã áåã æåã Ýí ÓÇÍÇÊ ÇáãäÇÝÓÉ .Ýí åÐÇ ÇáßÑäÝÇá ÇáÏíãÞÑÇØí ÝÇä ÞíÇÏÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí ÍÞÞÊ ãØÇáÈ ÞÇÚÏÊå ÇáÌãÇåíÑíÉ ãä ÇáßæÇÏÑ æÇáÇäÕÇÑ æÇáãÄíÏíä ÈÎæÖ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÈåÐå ÇáÞÇÆãÉ æÇáÊí ÍãáÊ ÇÓã ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí¡ æÇáÇä Úáì ÇáÞÇÚÏÉ ÇáÔÚÈíÉ Çä ÊÄÏí ÏæÑåÇ ÇáÐí íÚÊÈÑ ãä ÇáÑßÇÆÒ ÇáÇÓÇÓíÉ Ýí äÌÇÍ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÈÇáÊæÌå Çáì ÕäÇÏíÞ ÇáÇÞÊÑÇÚ æÇáÊÕæíÊ áããËáí ÍÒÈ ÔåÏÇÁ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí¡ æíÞíäÇ Çä ãÇã ÌáÇá íÊÇÈÚ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ æíäÊÙÑ ÝæÒßã ÝíåÇ áÊÍÞíÞ ÂãÇá æØãæÍÇÊ ÔÚÈ ßÑÏÓÊÇä ÇæáÇ æãä Ëã ÇáæÝÇÁ áÏãÇÁ ÇáÔåÏÇÁ. ßÇä åäÇß ãä íÑÇåä Úáì Çä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí áÇíÓÊØíÚ ÎæÖ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÈãÝÑÏå¡ æáßä ßÇä ÇáÑÏ ãä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ßÈíÑÇ ÚÈÑ 100 ãÑÔÍ íÍãáæä ÇÓãå æíÎæÖæä ÛãÇÑ ÇáãäÇÝÓÉ ¡ÇáÈÓãÉ áÇÊßÊãá Úáì ÔÝÇå ÇØÝÇá ßÑÏÓÊÇä æÇáÔåÏÇÁ ÇáÇ ÚÈÑ ÇáÝæÒ Ýí åÐå ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ. ãæÇÌåÉ ÇÎÑì íÎæÖåÇ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí Ýí ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ åÐå æßá ÇáßæÇÏÑ æÇáÇäÕÇÑ æÇáãÄíÏíä Úáì ËÞÉ Çä ÍÒÈåã ÓæÝ íÊÌÇæÒåÇ ßãÇ ßÇä ÇáÚåÏ Èå ÏæãÇ ÇäåÇ ãæÇÌåÉ ÍÖÇÑíÉ Ýí ÇÌæÇÁ ÏíãÞÑÇØíÉ áÊÍÞíÞ ãØÇáÈ ÔÚÈ ßÑÏÓÊÇä ÇæáÇ æÊÑÌãÉ ÇåÏÇÝ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí Úáì ÇÑÖ ÇáæÇÞÚ ¡åäÇß ÇáßËíÑ ãä ÇáãÔÇÑßíä ÍÇáíÇ íäÊÇÈåã ÇáÎæÝ ãä åÐå ÇáãÔÇÑßÉ áÇäåã íÚÑÝæä ÌíÏÇ ËÞá æãßÇäÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí áÏì ÇáÔÇÑÚ ÇáßÑÏÓÊÇäí¡ æãÇÒÇáÊ ÑÓÇáÉ ÐßÑì ÊÃÓíÓ ÇáÇÊÍÇÏ æÇáÍÔÏ ÇáÌãÇåíÑí ÇáÚÝæí Ýí ãÏä ßÑÏÓÊÇä¡ æÇáÇÍÊÝÇáÇÊ ÇáÌãÇåíÑíÉ ÇáÊí ßÇäÊ ÑÓÇáÉ ÇÎÑì ÈÚÏ äÔÑ ÕæÑ ãÇã ÌáÇá Ýí ãÔÝÇå ÇßÈÑ Ïáíá Çä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ãÇÒÇá íÔßá ÇáãÚÇÏáÉ ÇáÕÚÈÉ Ýí ÇáÓÇÍÉ. æÓÊÈÞì ÓÇÍÇÊ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí æÇãíäå ÇáÚÇã ãÇã ÌáÇá æÇÍÉ ááÍÑíÉ æÇáÏíãÞÑÇØíÉ áíÓ Ýí ßÑÏÓÊÇä ÝÞØ Èá Ýí Úãæã ÇáÚÑÇÞ¡ ÇáãÓÄæáíÉ ßÈíÑÉ æÇáãäÇÝÓÉ ÇßÈÑ Úáì ÇáÌãíÚ ÏÚã ÞÇÆãÉ ÇáÇãá æÇáØãæÍ ÞÇÆãÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáæØäí ÇáßÑÏÓÊÇäí 102 ÞÇÆãÉ ÌáÇá ØÇáÈÇäí¡ ÞÇÆãÉ ÇáæÝÇÁ áÏãÇÁ ÇáÔåÏÇÁ.
ÇáÇÊÍÇÏAdvertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google