ورينه م نه كه

ورينه م  نه که
فضيلة مرتضىفه زيله مرتزاورينه م  نه کە_مه خاسمخاس ئه  زانيد _مه  دورسمتە نيا  شکيني _مه  ناناسمدل  سوزاني _مه  ئه زانمتير وەشاني_نارە سي  وە دلميقه  وازي_نيە  له  ميرکانمهازر   داواند  نه که _داواني  وە تاقە  شارشرينمشار  خانه قين _شار  نازارمسە وزي  ئو گوليني _ها  له  ناو  بيرمله  شار  غريوي _مه تير  وه شانمداواني  کرياگه _ئە رە ي  کە سانمئه ري  شان  کزيم _ئه ري  خوە شانموەرينه م  نکه _شار  شيوانمملانم   به رزە  _له  ناو  ئي خلقهبلا  بزانيد    _چني  جوانمنه  يوژد  غه ريوم _هامه  غه ريوي _منال  ئو  قوميل  هانه  له  دورمهه يانه  له دونيا  مه ئه  په ره سم_تير  وه  شاننيان  ره سي  وە گيانمورينه م  نه که _شار  شيوانمتو خاس  ئه  زانيد _سر  سه  قاوه ت  دارمله  ئيلام    ئه يوژن _مه  مهربانمله  مه نه لي  ئه يژن –مه  قدردارمله ي  شاره  ئه  ژن_ژن  ژنانمله  ناو  مه ردم _شاخ  شاخانمورينه م  نکه     _ورينه م  نکهشار  شيوانم28/10/2021قصيدة ب اللهجة الکوردية الفيلية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close