ÚÑÇÞ ÇáÇãÓ æÚÑÇÞ Çáíæã - ÚÒíÒ ÇáßÚÈí
ÚÑÇÞ ÇáÇãÓ æÚÑÇÞ Çáíæã


بقلم: ÚÒíÒ ÇáßÚÈí - 14-05-2013
ßËÑ åÐå ÇáÃíÇã ÇáÍÏíË ÏÇÎá ÇáãÌÊãÚ ÇáÚÑÇÞí æÎÇÕÊ ãÍÇÝÙÉ ÇáÈÕÑÉ Úä ãÏì ÅãßÇäíÉ ÇáÍßæãÉ Ýí æÌå ÇáãÊÛíÑÇÊ Ýí ÇáãäØÞÉ¡ æÈÑÛã ÅÞÊäÇÚ äÓÈÉ ßÈíÑÉ ãä ÇáÚÑÇÞííä ÈÃä ÇáÍßæãÉ ÇáÍÇáíÉ ÃÕÈÍÊ ÊÊÑäÍ ÃãÇã ÇáãÕÇÚÈ æÎÇÕÊ ÇáÎÇÑÌíÉ ¡ ÅáÇ Ãä ÃÑßÇä ÇáäÙÇã ÇáÍÇßã æ ÇáãäÊÝÚíä æ Çáãåááíä áÇ íÒÇáæä íÕÑæä Úáì ÞæÉ ÇáäÙÇã ÇáÍÇßã. ÅÐÇ ÃÑÏäÇ ÊÞííã ÇáæÖÚ¡ æÌÈ ÚáíäÇ ÇáäÙÑ Åáì ÇáÊØæÑÇÊ ÇáÃÎíÑÉ Ýí ÇáÈáÏ æ ÞÑÇÁÉ ÊÕÑÝÇÊ ÇáÌÇÑÉ ÇáÕÛíÑÉ ÇáßæíÊ áÇÈÏ Çä íÍÓ ÈÇáÎØÑ ãÄßÏÇð Ãä ÖÚÝ ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ãä ÇáÌÇÑÉ ÇáÕÛíÑÉ ÇáßæíÊ ßËíÑÉ åí ÇáÇÓÈÇÈ æãäåÇ ËÈæÊ ÊæÑØ ÈÚÖ ÇáãÓÄáíä Ýí ÕÝÞÉ ÝÓÇÏ ãíäÇÁ ÇáÝÇæ ÇáßÈíÑ ÇÚÊÞÏ ÚäÏãÇ ÊÝÔá ÚãáíÉ ÈåÐÇ ÇáÍÌã æáÇ íÚÇÞÈ ÇáãäÝÐ áãÔÇÑßÊå ÝíåÇ ÝÅä ÇáÈáÏ íßæä ÚÑÖÉ ááÇÈÊÒÇÒ ãä Çí ÏæáÉ ãåãÇ ßÇä ÍÌãåÇ æåæ ãÇ ÃÏì Åáì ÅÖÚÇÝ ÇáÚÑÇÞ æÊÌÓÏ Ðáß ãä ÎáÇá ÅÐÚÇä ÇáÍßæãÉ ááÔÑæØ ÇáÛÑÈíÉ Ýí ÃãÑíä ãåãíä . æåãÇ ÊÑÓíã ÇáÍÏæÏ ÇáÛíÑ ÔÑÚíÉ æÇáÊáÇÚÈ Úáì ÇáÈäÏ ÇáÓÇÈÚ ÞÇÏ Ýí ÇáäåÇíÉ Åáì ÞÈæá ÇáÚÑÇÞ áÊäÇÒáÇÊ ÃÏÊ Ýí äåÇíÉ ÇáãØÇÝ Çáì ÊÌÇæÒ ÇáÌÇÑÉ Úáì ÏæáÉ ÇáÚÑÇÞ Ýí ÇáÈÑ æÇáÈÍÑ ãÔßáÉ ÇáÍßæãÉ ÃÕÈÍÊ ÏÇÆãÊ ÇáÅÎÊÈÇÁ æÑÇÁ ÇáÊÌãÚÇÊ ÇáÏæáíÉ Ãæ Ïæá ÈÚíäåÇ áåÇ ÏáÇá Úáì ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ æ ÛíÑåÇ ãä ÇáÏæá ÇáÞæíÉ¡ ÝãËáÇð åÐÇ ÇáÊÕÑíÍ ÇáãÍÑÌ æÇáãÎÌá áæÒíÑ ÇáäÝØ Íæá ÓÑÞÊ ÇáßæíÊ áäÝØ ÇáÚÑÇÞ ãä ÎáÇá ÇáÍÝÑ ÇáãÇÆá ááÍÏæÏ æÇÓÊÎÑÇÌ äÝØ ÇáÈáÏ áÕÇáÍåã , ÓæÝ äáÌà Çáì ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ æãÇÐÇ ÝÚáÊ áß ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ ÇíåÇ ÇáæÒíÑ, åäÇ ÇÞæá æÈßá ÍÓÑÉ Çíä ÇáÚÑÇÞ Ýí ãÇÖíÉ æÍÇÖÑÉ Çáã äÚáã ßá Ïæá ÇáÎáíÌ ßÇäÊ ÊÑÊÌÝ ãä ÇÓã ÇáÚÑÇÞ ÇæÇí ÚÑÇÞí ÇÞæá ( ÒãÇä ÇáÔííÎ ÇáÚÞÑæÞ Úáì ÇáÑÞ æÍæá ÊÏåæÑ ÇáÃæÖÇÚ Ýí ÇáÈáÏ Åä ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáÍÇáíÉ ÊÊÍãá ãÓÄæáíÉ ÊäÙíãíÉ æÃÎáÇÞíÉ . æåäÇáß ÌÇäÈ ÂÎÑ ãåã ááÛÇíÉ æåæ Çäå ÅÐÇ ßÇä áÏíß äÙÇã íÍÊÑã ÔÚÈÉ æãæÇØäÉ ÝÅäå ÈÇáÊÇáí íÖãä æÌæÏ ÓÝÑÇÁ æØäííä ãåäííä Ýí ßá ÃäÍÇÁ ÇáÚÇáã áßä ÚäÏãÇ ÊÚíä ÓÝíÑ Úáì ÇáãÍÓæÈíÉ Çæãä ÇáÇÍÒÇÈ ÇáãÞÑÈÉ ááÍßæãÉ ãÇ ÐÇ ÊÌäí åäÇ íãßä ÇáÞæá Åä ÅÕáÇÍ ÇáÇÞÊÕÇÏ íÑÊÈØ ÈÔßá ßÈíÑ ÈÅÕáÇÍ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÍßæãÉ ÇÑÊßÈÊ ÃÎØÇÁ ÃÏÊ Åáì ÊãÒíÞ ÚáÇÞÇÊ ÇáÚÑÇÞ ÇáÎÇÑÌíÉ, ãäåÇ Êáß ÇáÃÓÈÇÈ ÇáÊí ÃÏÊ Åáì ÇáæÖÚ ÇáÍÇáí äÙÑÇð áÃä ÇáÚÇáã ÊÍæá Åáì ÞÑíÉ ÕÛíÑÉ ÈËæÑÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ æÇáÊÈÇÏáÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ áÇ íãßä áÃí ÈáÏ Ãä íÚíÔ ãäÚÒáÇð ÈÃí ÍÇá ãä ÇáÃÍæÇá. áßä Ýí ÇáÌÇäÈ ÇáÂÎÑ äÑì Ãä ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÑÝÚÊ ÔÚÇÑÇÊ Ïæä Ãä ÊÚÑÝ ÍÌãåÇ ÇáÍÞíÞí æÇäÔÛáÊ ÈÇáÔÚÇÑÇÊ ÃßËÑ ãä ÇáÊØÈíÞ æÇÚÊÞÏ Ãä ÇáÃãÑ Ýí ãÌãáå íÚæÏ Åáì ããÇÑÓÉ ÇáÓíÇÓÇÊ ÇáÎÇØÆÉ Ýí ÇáäØÇÞ ÇáÎÇÑÌí æåæ ÃãÑ áå ÇäÚßÇÓÇÊ ÓáÈíÉ ÚÏíÏÉ ÎÕæÕÇð Úáì ÇáÌÇäÈíä ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÃãäí. áÇÈÏ Çä äÚáã Ãä ÇáßæíÊ íÑÔæ ÇáÃäÙãÉ ÇáÞæíÉ Ýí ÇáÚÇáã ÇáÚÑÈí æÇáÛÑÈí áÇÌá ÈÞÇÁ ÇáÚÑÇÞ ÊÍÊ ØÇÆáÉ ÇáÈäÏ ÇáÓÇÈÚ æÇÖÚÇÝ ÇáÍßæãÉ æÊÌæíÚ ÇáÔÚÈ ÇáÚÑÇÞí ááÇäÊÞÇã ãäå æÇáËÃÑ ããÇ ÝÚá ÕÏÇã Èåã æÇáÍßæãÉ ÓÇßÊÉ æáÇÊÝÚá ÔííÁ ãáÊåíÉ ÈãÔÇßáåÇ ÇáÏÇÎáíÉ ÇáÊí ÊÇÌÌåÇ Ïæá ÇáÌæÇÑ ßÐáß ÓÊÙá ÓãÝæäíÉ ÃÓÊÍáÇá ÇáßæíÊ ãä ÇáØÇÛíÉ ÕÏÇã ÊáÞí ÈÙáÇáåÇ ÇáßËíÝ Úáí ãÌãá ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáßæíÊíÉ ØíáÉ ÇáÝÊÑÉ ÇáãÇÖíÉ æ ÇáÞÇÏãÉ .. ßãÇ ÓÊÙá ÎÝÇíÇ æ ÇÓÑÇÑ ÇÊåÇã ÇáÍßæãÉ ÇáßæíÊíÉ Íæá ÇáãÝÞæÏíä Ýí ÇáÚÑÇÞ ÔãÇÚÉ ÖÏ ÇáÌÇäÈ ÇáÚÑÇÞí æÊßæä ÚÕÇð ãÑÝæÚÉ ãä ÇáÍßæãÉ ÇáßæíÊíÉ Ýí æÌå ÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÚäÏ äÔæÈ Ãí ÃÒãÉ Èíä ÇáÍßæãÊíä . Çáí Ãí ãÏí íÕÍ ÇáÕãÊ æ ÇáÓßæÊ Çæ ÇáåÑæÈ ÇáÑÓãí æ ÏÝä ÇáÑÄæÓ Ýí ÇáÑãÇá ßãÇ íÞæáæä .. æ Çáí ãÊí ÓÊãÇÑÓ ÇáßæíÊ ÖÛØåÇ Úáí ÇáÚÑÇÞ ãÓÊÛáÉ ÇáÙÑÝ ÇáÑÇåä æ ÑÇÝÚÉ ãáÝÇÊåÇ Ýí ßá ÇáãÍÇÝá ÖÏ ÇáÔÚÈ ÇáÚÑÇÞí æ ÊÈÞí ÇáÍÞíÞÉ ÇáßÇãáÉ åí Çä ÇáßæíÊíæä ÍÇÞÏæä ÝÇáÚÑÇÞ ÇáÑÓãí æÇáÔÚÈí ãÚÇð ãåãæãíä ãÔÛæáíä ÌÏÇð ÈãÔßáÉ ÇáäÝØ æÇáÕíÏ æÇáÍÏæÏ ãÚ ÇáÊÝÇæÊ Ýí ÏÑÌÉ Çáåã æ ÇáÇäÔÛÇá æ ÛÖ ÇáÈÕÑ ãä åäÇ æ ÇáÇáÍÇÍ ãä åäÇáß .. ÚÒíÒ ÇáßÚÈíAdvertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google