ÇÈäÇÁ ÇáÈÍÑíä ÇáÇÍÑÇÑ æÇáÇÕÑÇÑ Úáì äíá ÇáÍÑíÉ - ãåÏí Çáãæáì
ÇÈäÇÁ ÇáÈÍÑíä ÇáÇÍÑÇÑ æÇáÇÕÑÇÑ Úáì äíá ÇáÍÑíÉ


بقلم: ãåÏí Çáãæáì - 02-08-2013
ÇáÍÞíÞÉ ÇËÈÊ ÇÈäÇÁ ÇáÈÍÑíä ÇáÇÍÑÇÑ ÞÏÑÉ ÝÇÆÞÉ Úáì ÇáÊãÓß æÇáÇáÊÒÇã ÈÞíã æÇÎáÇÞ ÇáÍÑíÉ æÇáÏíãÞÑÇØíÉ æÇäå ÔÚÈ ÍÖÇÑí ÇäÓÇäí ÇáäÒÚÉ æÚÇÔÞ æãÛÑã ÈÇáÍÑíÉ
ÝÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí ãä Çæá ÔÚæÈ ÇáãäØÞÉ ËæÑÉ Úáì ÇáÙáã æÇáÏßÊÇÊæÑíÉ æãä Çæá ÔÚæÈ ÇáãäØÞÉ ÇÚáä ÊÍÏíå ááÙáÇã æÇáÃÍÊáÇá ÇáÌÇËã Úáì ÇáÈÍÑíä ÇÑÖÇ æÈÔÑÇ ãä ÞÈá ÚÇÆáÉ Çá ÎáíÝÉ ÇáÝÇÓÏÉ ÇáãÝÑæÖÉ Úáíå ÈÞæÉ ÇáÍÏíÏ æÇáäÇÑ ÈãÓÇÚÏÉ Çá ÓÚæÏ ÎÇÏã ÇáÍÑãíä ÇáÈíÊ ÇáÇÈíÖ æÇáßäíÓÊ
åÇ åæ ÔíÎ ÚÔíÑÉ Çá ÎáíÝÉ íÏÚæÇ ÔíÎ ÚÔíÑÉ Çá ÓÚæÏ ÇáãÍÊáÉ ááÌÒíÑÉ ÈÖã ÇáÈÍÑíä Çáì ÖíÚÊå ÇáÇ Çä ÔÚÈ ÇáÈÍÑíä ÓÎÑ ãä åÐÇ ÇáÝÇÓÏ ÇáÏÚí æÞÇá áå ÇáÈÍÑíä ÍÑÉ ÇÈíÉ æáä ÊÎÖÚ áÇÍÏ æãÇ Úáíß ÇíåÇ ÇáÝÇÓÏ ÇáãäÍÑÝ ÇáÇ ÇáÎÑæÌ ÇäÊ æÚÈíÏß æÌæÇÑíß æßá ÇáãÑÊÒÞÉ ÇáÓÝáÉ ÇáÐíä ÌãÚÊåã ãä ãæÈÞÇÊ æãÝÇÓÏ æãÒÇÈá æÓÌæä ÇáÚÇáã æÃÊíÊ Èåã æÌäÏÊåã Ýí ÕÝæÝ ÇÌåÒÊß ÇáÇãäíÉ æÓáãÊåã ÇÑÝÚ ÇáãäÇÕÈ æÕÈÈÊ Úáíåã ÇáãÇá ÕÈÇ Ýí Ííä ÍÑãÊ ÇÈäÇÁ ÇáÈÍÑíä ãä ÇáÊÚííä Ýí Çí ÏÇÆÑÉ æÇÊåãÊåã Èßá ÇáÊåã ÇáÊí åí ãä ãæÈÞÇÊß ãä ãÝÇÓÏß æãäÚÊåã ÍÊì ãä ÇáÏÑÇÓÉ æÓÌäÊ æÔÑÏÊ æÞÊáÊ ßá ÈÍÑíäí ÔÑíÝ íÍÈ ÇáÈÍÑíä æÇåá ÇáÈÍÑíä
ÝÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí íÑÏÏ ÇáÈÍÑíä ÐÇåÈÉ Çáì ÇáÎíÑ
ÇãÇ åÐÇ ÇáÞÒã ÇáÚãíá ÝíÞæá ÇáÈÍÑíä ÐÇåÈÉ Çáì ÇáÔÑ
äÚã ÇáÈÍÑíä ÐÇåÈÉ Çáì ÇáÎíÑ ÈÝÖá ÇäÊÝÇÖÉ ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí ÇáÓáãíÉ ÇáÍÖÇÑíÉ ÇáÑÇÆÚÉ æãÓÇäÏÉ ßá ÇáÔÚæÈ ÇáÍÑÉ Ýí ÇáÚÇáã
äÚã ÇáãÓÇÝÉ Èíä ãØÇÑ ÇáÈÍÑíä æÞÕÑ ÇáØÇÛíÉ ÍãÏ Çá ÎáíÝÉ áÇ ÊÊÌÇæÒ ÇáÚÔÑíä ÏÞíÞÉ ÇäåÇ ãÓÇÝÉ ÕÛíÑÉ ÌÏÇ áÇäå íÏÑß Çä ãÕíÑå Óíßæä ÃÓæà ãä ãÕíÑ ÇáÞÐÇÝí æÕÏÇã ÝÊÑÇå Ýí ÍÇáÉ ÎæÝ ÚäÏ ßá ÖÌÉ Çæ ÍÑßÉ Çæ ÕÑÎÉ íÓÑÚ ÑÇßÖÇ Çáì ÇáãØÇÑ Çæ ãÓÊäÌÏÇ ÈÎÇÏã ÇáÍÑãíä ÇáÈíÊ ÇáÇÈíÖ æÇáßäíÓÊ áÇ íÏÑí Çä ÛÖÈ ÇáÔÚæÈ ÇáÍÑÉ åí ÛÖÈ Çááå áÇ ÚÇÕã ãä ÛÖÈ Çááå
ãäÐ ÝÊÑÉ æÚÇÆáÉ Çá ÎáíÝÉ ÇáÝÇÓÏÉ ÊÍÇæá ÇáÇÓÇÁÉ ááÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí æáÃäÊÝÇÖÊå ÇáÓáãíÉ ÇáÍÖÇÑíÉ ÇáÇäÓÇäíÉ ãä ÎáÇá ÏÚæÊåÇ ááãÌãæÚÇÊ ÇáÇÑåÇÈíÉ ÇáæåÇÈíÉ æáÈÚÖ ÍÇÎÇãÇÊ ÇáÏíä ÇáæåÇÈí áÎáÞ ÝÊäÉ ãÐåÈíÉ æÍÑÈ ÇåáíÉ ãä ÎáÇá ÞíÇã åÐå ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáÇÑåÇÈíÉ ÇáæåÇÈíÉ ÇáãÏÚæãÉ æÇáããæáÉ ãä ÞÈá Çá ÓÚæÏ ÈÇÚãÇá ÊÎÑíÈ æÚäÝ æÇÊåÇã ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí ÇáÍÑ ÇáÇ Çä æÞæÝ ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí ÕÝÇ æÇÍÏÇ æÇáãØÇáÈÉ íÍÞæÞåÇ æåæ ÇÞÇãÉ ÍßæãÉ ÍÑÉ íÎÊÇÑåÇ ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí ÈÍÑíÉ æÇÑÇÏÉ ãÓÊÞáÉ æåÐÇ ãØáÈ ßá ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí Èßá ÇØíÇÝå æÇáæÇäå ÇáÓäÉ æÇáÔíÚÉ æßá ÍÑßÇÊå ÇáÓíÇÓíÉ ÇáæØäíÉ æÇáÞæãíÉ æÇáÏíãÞÑÇØíÉ æÇáíÓÇÑíÉ
áßä ÇáÚÇÆáÉ ÇáÝÇÓÏÉ ÊÍÑßÊ Èßá ãÇ Êãáß ãä ÞÏÑÉ ãÇáíÉ æÊÍÇáÝÇÊ ÝÇÓÏÉ ãÈäíÉ Úáì ÇáÝÓÇÏ æÇáÏÚÇÑÉ Çä ÊÚØí áÇäÊÝÇÖÉ ÇÈäÇÁ ÇáÈÍÑíä ÕæÑÉ ÛíÑ ÕæÑÊåÇ æÍÞíÞÉ ÛíÑ ÍÞíÞÊåÇ ÈÇäåÇ ÇäÊÝÇÖÉ ØÇÆÝíÉ ÊÎÏã ÇÌäÏÉ ÇÌäÈíÉ áßäåÇ ÝÔáÊ ÇãÇã æÚí æÇÕÑÇÑ ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí ÇáÍÑ ÇáÇÈí
ãä ÇßËÑ ÇáÍÇÞÏíä Úáì ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí åÐÇ ÇáãÃÌæÑ ÇáÎÇÆä ÑÆíÓ æÒÑÇÁ ÇáÈÍÑíä ÎáíÝÉ Èä ÓáãÇä ÝåÐÇ ÇáãÌÑã ÇáæåÇÈí íÑÝÖ Çí ÍæÇÑ ãÚ ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí æíÏÚæÇ Çáì ÇÈÇÏÊå æÇáÞÖÇÁ Úáíå Ýåæ ÇáÐí äÇÔÏ ÇÍÏ ÇáÌäÑÇáÇÊ ÇáÇÓÑÇÆíáíä ØÇáÈÇ ãäå ÍãÇíÉ Íßãå ãÞÇÈá Çä íãäÍå ßá äÓÇÁ ÇáÈÍÑíä
áßä ÇáÌäÑÇá ÇáÇÓÑÇÆíáí ÓÎÑ ãä ÓÝÇáÊå æäÐÇáÊå æÞÇá áå ÇÑíÏ ÒæÌÇÊß æÈäÇÊß
ÝÑÏ ßáåä ÌæÇÑí Èíä íÏíß æÝí ÎÏãÊß ÇØáÈ ãÇ ÊÔÇÁ
ÝÞÇá ÇáÌäÑÇá ßã ÚÏÏåä ÞÇá áÇ ÇÏÑí
ÝåÐÇ ÇáÚãíá ÇáãÃÌæÑ åÏÝå ßãÇ íÞæá ÇáßËíÑ ãä ÇáãÞÑÈíä ãäå ÇáÞÖÇÁ Úáì Çáãáß æÚáì æáí ÚåÏå æÊäÕíÈ äÝÓå ãáßÇ æÞíá åäÇß ÖæÁ ÇÎÕÑ ãä ÞÈá Çá ÓÚæÏ áÇäå íÎÔì ãä ÚÇÆáÉ Çáãáß æÎÇÕÉ æáí ÚÏå ãä ÇáÊÞÑÈ ãä ÇáÔÚÈ æÇáÑÖæÎ áÇÑÇÏÊå
æßÇä åÐÇ ÇáãÌÑã ÑÆíÓ æÒÑÇÁ ÇáÈÍÑíä ÎáíÝÉ Èä ÓáãÇä íÏÚæÇ Çáì ÇáÛÇÁ ÇáãÏÇÑÓ æãäÚ ÇáãÑÃÉ ãä ÊÚáã ÇáÞÑÇÁÉ æÇáßÊÇÈÉ æíÚÊÈÑ Ðáß ÝÓÇÏ æÝÌæÑ æßËíÑ ãÇ íËÈÊ Ðáß ÈÎÑæÌ ÇáãÑÃÉ ÇáÈÍÑíäíÉ ÇáÇäÓÇäÉ ÇáÈØáÉ ÈãÙÇåÑÇÊ æÇÍÊÌÇÌÇÊ ÖÏ Íßã ÇáÚÇÆáÉ ÇáÝÇÓÏÉ æÏÚæÊåÇ Çáì ÇáÍÑíÉ æÇáÊÚÏÏíÉ æÇáÏíãÞÑÇØíÉ æÇÍÊÑÇã ÇÑÇÏÉ ÇáÔÚÈ æÇÎÊíÇÑ ÇáÍßæãÉ ÈÇÑÇÏÊå ÇáÍÑÉ Çí Çä ÇáÔÚÈ åæ ÇáÐí íÎÊÇÑ ÇáÍßæãÉ æåæ ÇáÐí íÚÒáåÇ ÇÐÇ ÚÌÒÊ æíÍÇÓÈåÇ ÇÐÇ ÞÕÑÊ
Èá Çä ÇáãÑÃÉ ÇßËÑ ÌÑÃÉ æÇßËÑ ÊÍÏí æÇßËÑ ÕÈÑÇ Úáì ãæÇÌåÉ ÌáÇæÒÉ ÚÇÆáÉ Çá ÎáíÝÉ æÊÍÏíåÇ ááÊÚÐíÈ æÇáÇÖØåÇÏ ÇáÊí ÊÊÚÑÖ áå ãä ÞÈá ÚäÇÕÑ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÇãäíÉ ÇáÊÇÈÚÉ ááÚÇÆáÉ ÇáãÍÊáÉ ááÈÍÑíä ÝåÄáÇÁ ÇáÚäÇÕÑ ÌãÚåã ÇáãæÓÇÏ ÇáÇÓÑÇÆíáí ãä Ïæá ãÎÊáÝÉ æÇäÔà ÇáÇÌåÒÉ ÇáÇãäíÉ ÇáÞãÚíÉ Ýí ÇáÈÍÑíä
ÇáãÚÑæÝ Çä ÏÚæÉ ÎÇÏã ÇáÍÑãíä ÇáÈíÊ ÇáÇÈíÖ æÇáßäíÓÊ ÚÏæ Çááå ÑÝÖÊ ãä ÞÈá ßá ÏæíáÇÊ ÇáÎáíÌ æÇÚÊÈÑæåÇ ÏÚæÉ ááÓíØÑÉ Úáì ãÔíÎÇÊ æÏæíáÇÊ ÇáÎáíÌ æäåÈ ÇãæÇáåÇ æÇÛÊÕÇÈ äÓÇÆåÇ
áßä åÐÇ ÇáãÚÊæå ÇáÍÞíÑ ÑÆíÓ æÒÑÇÁ ÇáÈÍÑíä ÇáæÍíÏ ÇáÐí íáÍ æíÍË Úáì ÇÞÇãÉ åÐå ÇáÏÚæÉ Çí ÞíÇã ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÎáíÌí ÑÛã ÇäåÇ ãÑÝæÖÉ ãä ÞÈá æáí ÇáÚåÏ æÍÊì ãä Çáãáß äÝÓå
áåÐÇ äÑì åÐÇ ÇáãÚÊæå íÚãá Èßá ÇáÓÈá ÇáÎÈíËÉ æÇáÍÞíÑÉ ãËá ÇÔÚÇá äíÑÇä ÇáØÇÆÝíÉ ÏÚã ÇáãäÙãÇÊ ÇáÇÑåÇÈíÉ ááÞíÇã ÈÇÚãÇá ÇÌÑÇãíÉ Èá åäÇß ãä ÇßÏ ÈÇäå íÎØØ ãÚ Çá ÓÚæÏ ÈÞÊá Çáãáß ææáí ÇáÚåÏ æÊäÕíÈ äÝÓå ãáßÇ Úáì ÇáÈÍÑíä æÇÊåÇã ÇáÔÚÈ ÇáÈÍÑíäí ÇáÍÑ
áßä ÔÚÈ ÇáÈÍÑíä ÇáÍÑ ÇáãÊÍÖÑ ÇÝÔá ßá ãÎØØÇÊ ÇÚÏÇÁ ÇáÈÍÑíä ÇãËÇá ÇáÚÇÆáÉ ÇáÝÇÓÏÉ æÇáãÌãæÚÇÊ ÇáÇÑåÇÈíÉ ÇáæåÇÈíÉ æÇá ÓÚæÏ æÇÕÑ Úáì ÇáÊÍÏí ÍÊì ÇáÇäÊÕÇÑ ÍÊì ÊÈÏíÏ ÇáÙáÇã
ãåÏí ÇáãæáìAdvertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google